A

安徽

桔色加盟店25家

B

北京

桔色加盟店44家

C

重庆

桔色加盟店10家

F

福建

桔色加盟店29家

G

甘肃

桔色加盟店10家

广东

桔色加盟店28家

广西

桔色加盟店 5家

贵州

桔色加盟店 2家

H

海南

桔色加盟店 6家

河北

桔色加盟店62家

河南

桔色加盟店69家

黑龙江

桔色加盟店30家

湖北

桔色加盟店46家

湖南

桔色加盟店43家

J

吉林

桔色加盟店31家

江苏

桔色加盟店68家

江西

桔色加盟店23家

L

辽宁

桔色加盟店42家

N

内蒙古

桔色加盟店19家

宁夏

桔色加盟店 5家

Q

青海

桔色加盟店 1家

S

山东

桔色加盟店87家

山西

桔色加盟店45家

陕西

桔色加盟店25家

上海

桔色加盟店19家

四川

桔色加盟店29家

T

天津

桔色加盟店 11家

X

新疆

桔色加盟店 6家

Y

云南

桔色加盟店 8家

Z

浙江

桔色加盟店22家